Van der Hoeven Nelissen Mediation Onderhandelen

U wilt MfN Registermediator worden

De MfN-basisopleiding volgen bij een zeer ervaren opleidingsinstituut

Van der Hoeven Nelissen leidt sinds 1995 mensen op tot mediator. Eveneens sinds 1995 is ons instituut geaccrediteerd door het NMI, inmiddels MfN. We hebben meer dan 2000 deelnemers in onze zesdaagse opleiding ontvangen en hen enthousiast gemaakt voor mediation, ongeacht of iemand MfN-registermediator wil worden en formele mediations wil doen of mediationvaardigheden wil inzetten in zijn of haar dagelijkse praktijk. Met ingang van voorjaar 2016 werken we samen met Result Mediation om de training een groter bereik te geven. Vorm en inhoud van de training zijn hetzelfde gebleven. Deze samenwerking biedt voor onze deelnemers aan de basisopleiding de unieke mogelijkheid mee te lopen als co-mediator in arbeidsmediations die door ervaren MfN-geregistreerde mediators van Result Mediation worden uitgevoerd. Omdat Result Mediation in Nederland de grootste aanbieder van mediationdiensten is, is de mogelijkheid van co-mediation gegarandeerd. Het ligt in de rede hiervan gebruik te maken voordat het assessment (praktijkexamen) wordt afgelegd, zodat de ervaring van de co-mediation naar het examen toe kan worden meegenomen.

De zesdaagse training Van Onderhandelen naar Mediation is vooral gericht op de basishouding en vaardigheden van de mediator. U maakt intensief kennis met alles wat nodig is om een mediation tot een goed einde te brengen, u ervaart hoe het is om mediator te zijn en wat mediation doet met partijen. Daarmee wordt uw inzicht in mediation vergroot en uiteraard worden uw onderhandelings- en mediationvaardigheden op een hoger niveau gebracht.

De zesdaagse training bestaat uit twee, direct op elkaar aansluitende, driedaagse blokken met een weekend daar tussen.

Blok I (drie aaneengesloten dage, residentieel)
Mediation betekent dat partijen hun onderhandeling voortzetten onder leiding van een mediator. Veel van wat belangrijk is voor onderhandelen, is dat ook voor mediation. Een mediation is immers niets anders dan een begeleide onderhandeling. Daarom richten we de aandacht in het eerste blok op die aspecten van onderhandelen die voor mediation relevant zijn. Aan de orde komen de Harvard-onderhandelingsmethode, conflicttheorie en de toepassing ervan, communicatie, creativiteit, macht en invloed en effecten van de basishouding gekoppeld aan persoonlijke integriteit.
De benodigde theorie wordt bondig uiteengezet. Vervolgens krijgen de deelnemers volop de gelegenheid de essentie van de theorie aan den lijve te ondervinden en ermee te experimenteren. Hiervoor worden specifieke oefeningen en rollenspellen gebruikt die ten dele met video worden nabesproken.

Blok II (drie aaneengesloten dagen, residentieel)
Tijdens de tweede drie dagen richten we de aandacht volledig op het mediationproces. In zes cases komen alle fasen van het proces aan de orde. Al doende komen structuur, vereiste basishouding en sociale vaardigheden uitgebreid aan de orde. Iedere deelnemer oefent twee keer in de rol van mediator. Daarnaast is er aandacht voor zaken als registratie, PE-activiteiten, ethiek en de institutionele kant van mediation.

Juridische Dag
De zesdaagse training wordt gevolgd door een eendaags blok van twee dagdelen dat specifiek ingaat op de juridische aspecten van mediation. Aan de orde komen de mediationovereenkomst, het MfN Reglement, de vaststellingsovereenkomst, gedragsregels voor de mediator, jurisprudentie en dergelijke. De dag is erop gericht dat u de juridische aspecten van mediation op een natuurlijke wijze een plaats kunt geven in het proces van mediation.

Zesdaagse en juridische dag samen vormen samen de verplicht gestelde basisopleiding. Onze basisopleiding is door de MfN geaccrediteerd in 1995 als eerste opleiding in Nederland

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Dominique Nelissen, een van de trainers. Zijn rechtstreekse nummer is 06 20 39 23 63.

Algemene informatie over mediation

Conflict is een groeimarkt. We komen gemakkelijk in elkaars vaarwater. Door deze wederzijdse afhankelijkheid raken belangen vaker verstrengeld en neemt de kans op conflicten toe.

Conflict op zichzelf is niet het probleem. Problemen ontstaan pas als conflicten niet worden opgelost of worden opgelost door machtsuitoefening. Dan gaan we vechten om ons “recht” te halen. Een derde, arbiter of rechter, wordt ingeschakeld om bindende uitspraken te doen, niet zelden tot ongenoegen van beide partijen.

Met de groei van het aantal conflicten is behoefte ontstaan aan een andere oplossingscultuur. De belangstelling voor mediation en andere ADR-vormen (ADR staat voor Alternative Dispute Resolution, ook wel Anders Dan Rechtsgang) is sterk gegroeid vanuit de wens tot maximale zelfsturing. Als gevolg daarvan is mediation in Nederland de afgelopen 17 jaren aan een opmars bezig.

Wat is mediation?

Mediation is een proces waarin partijen die in onmin leven zich door een onafhankelijke derde, de mediator, laten ondersteunen bij het vinden van een oplossing. Essentieel is dat partijen zelf tot die oplossing komen. Het is niet de taak van de mediator het probleem voor partijen op te lossen. De mediator begeleidt partijen opdat ze tot een voor beiden goede oplossing komen. Voor mediation gelden enkele belangrijke spelregels: het proces is vertrouwelijk en deelname is vrijwillig. Van partijen wordt verwacht dat ze hun schouders eronder zetten en dat ze tijdens de mediation geen gerechtelijke stappen zetten. Tijdens de mediation zijn partijen vrij allerlei oplossingsmogelijkheden te opperen zonder dat dat kan binden. Aan het eind worden afspraken gemaakt in de vorm van een vaststellingsovereenkomst die bindend is.

Wat is de rol van de mediator?

De mediator ondersteunt partijen om te komen tot een oplossing die door partijen samen vrijwillig wordt gekozen. Daarmee ontstaat een solide draagvlak. Kenmerkend is dat de mediator onpartijdig is en neutraal staat ten opzichte van de gekozen oplossing. De mediator lost het geschil niet inhoudelijk op en geeft geen inhoudelijke adviezen aan partijen. Het is zijn taak de mediation te regisseren en de vastgelopen onderhandelingen vlot te trekken. De mediator stimuleert partijen een oplossing te zoeken die verder reikt dan het oplossen van het conflict waarmee werd begonnen.

Wat zijn de voordelen van mediation?

 • Snelheid en eenvoud van de procedure
 • Lage kosten, zowel financieel als emotioneel
 • Grote en actieve betrokkenheid van partijen
 • Partijen blijven baas in eigen conflict
 • Vertrouwelijkheid
 • De-escalatie en herstel van relatie
 • Maatwerk
 • Voortvarende en resultaatgerichte aanpak van problemen
 • Relatieversterkend
 • Herstel communicatie tussen partijen
 • Herstel van wederzijds vertrouwen
 • Transparantie en integriteit